Error message

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in Drupal\gmap\GmapDefaults->__construct() (line 107 of /homepages/32/d401354840/htdocs/SR_MCBS/sites/all/modules/gmap/lib/Drupal/gmap/GmapDefaults.php).

โครงการอบรมสมาธิ รุ่น ๙

โครงการอบรมครูฝึกสมาธิ (หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ)

ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะให้ทุนแก่นักวิจัยทางพระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นนักศึกษาและนักวิชาการแล้ว ยังเปิดอบรมความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปตามยุทธศาสตร์ของศูนย์ด้วย ในปัจจุบัน สังคมไทยมีปัญหาทั้งเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ผู้คนต้องการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้สุขภาพจิตและมนุษยสัมพันธ์ดีขึ้น เป็นการพัฒนาทั้งตนเองและสังคม

การฝึกอบรมวิทันตสาสมาธิตามแนวของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งเน้นการฝึกตามแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นการฝึกที่แพร่หลายกันมากและได้รับการยอมรับว่าได้ผลแก่ผู้ปฏิบัติจริง เพื่อให้การฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนานี้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนพุทธมณฑลและบริเวณใกล้เคียง เป็นการบริการความรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโดยทั่วไป ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร จึงร่วมมือกับภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอำเภอพุทธมณฑล จัดกิจกรรมฝึกสมาธิตามหลักสูตรวิทันตสาสมาธิขึ้น

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่น ๙ จัดการเรียนทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒-มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

การเรียนการสอน ๓ วันต่อหนึ่งสัปดาห์ (วันเว้นวัน) จันทร์ – พุธ – ศุกร์

สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๘๓-๑๖๔๔๖๓๐

สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย